Privacy

GlaxoSmithKline - Privacybeleid

GlaxoSmithKline respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en verbindt zich er toe hun persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") zet uiteen hoe GlaxoSmithKline persoonsgegevens van de gebruikers van de website verzamelt, verwerkt, overdraagt en gebruikt, alsook de praktijken op de website www.gsk.be (de "Website") op vlak van beveiliging.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals NV is de hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens die door middel van de Website worden verzameld. In de mate dat u gegevens verstrekt die gericht zijn aan de Belgische vennootschappen GlaxoSmithKline Biologicals NV, Beecham NV en GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, kunnen deze vennootschappen deze gegevens verwerken overeenkomstig dit Privacybeleid, in hun hoedanigheid van verantwoordelijken voor de verwerking. Voor de toepassing van onderhavig Privacybeleid, zullen voormelde vennootschappen hierna gezamenlijk vermeld worden als "GSK" of "Wij".
Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens die verzameld worden door middel van offline middelen of communicaties.

Bindend karakter

Door deze Website te bezoeken en door deze te gebruiken, aanvaardt u dat wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken, overdragen en gebruiken overeenkomstig de modaliteiten beschreven in dit Privacybeleid.

Beschrijving van de gegevens verzameld door GSK en hun gebruik:
Informatie die wij verzamelen betreffende de bezoekers van onze Website
GSK verzamelt enkel rechtstreeks persoonsgegevens (i.e. gegevens waardoor u kan geïdentificeerd worden, zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres) indien deze gegevens aan u gevraagd worden en/of indien u deze gegevens vrijwillig verstrekt door middel van de Website. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om onze dienst of de inhoud van de Website te verbeteren, om u advies, nuttige informatie en nieuwsbrieven over onze producten en hun ontwikkeling te verstrekken, om u te informeren over nieuwe producten en diensten (indien u hiermee heeft ingestemd), om uw mening te vragen over onze producten en diensten, om uw kandidatuur voor een vacature te beoordelen of met het oog op het administratieve beheer en de kwaliteitscontrole van onze diensten.
Deze Website is niet bestemd voor (het aantrekken van) minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust, via deze Website, persoonsgegevens betreffende deze leeftijdsgroep zonder uitdrukkelijke toestemming van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger.
GSK verzamelt eveneens, op automatische wijze (voor zover deze informatie beschikbaar is), informatie over het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt, de websites die u heeft bezocht voorafgaand aan en volgend op het bezoeken van de Website, standard server log informatie en uw IP adres (zie hieronder). Deze gegevens worden gehergroepeerd met het oog op het enkel verzamelen van technische informatie zoals het totaal aantal bezoeken op onze website, het aantal bezoekers op elke webpagina en de domeinnamen van de internetproviders van de bezoekers van onze website. Wij gebruiken deze gegevens, die gegroepeerd blijven, om te begrijpen hoe onze bezoekers de Website gebruiken, om de Website en de diensten die wij aanbieden te kunnen verbeteren. Wij kunnen deze gegevens eveneens overdragen aan andere vennootschappen van de GlaxoSmithKline groep en andere derden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Gebruik van IP-adressen

Een internet protocol (IP) adres bestaat uit een reeks van cijfers die wordt toegewezen aan uw computer wanneer u zich verbindt via uw internet service provider of via een lokaal (LAN) of breed (WAN) netwerk van uw onderneming. De internet servers identificeren automatisch uw computer door het IP-adres dat u toegewezen wordt tijdens uw online sessie.
GSK, alsook de onderaannemers die optreden in naam en voor rekening van GSK, mogen IP-adressen verzamelen met het oog op het beheer van systemen en de analyse van het gebruik van de Website. Wij mogen ook IP-adressen gebruiken wanneer wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is om de naleving van de gebruiksvoorwaarden van de Website te verzekeren of om onze diensten, onze Website of andere gebruikers te beschermen.

Cookies

GSK gebruikt cookies op de website om ons toe te laten het gebruik daarvan te analyseren en om de gebruikservaring van onze bezoekers te verbeteren. Cookies zijn kleine bestandjes, samengesteld uit een reeks van letters en cijfers, die op uw computer worden geplaatst door de webservers. Cookies zijn in staat om verschillende types gegevens op te slaan. Cookies helpen bijkomende functionaliteiten te verstrekken en helpen ons om het gebruik van de website op een nauwkeurigere wijze te analyseren. Onze server kan bijvoorbeeld een cookie plaatsen die u toelaat om niet meer dan een keer uw paswoord in te geven om onze websites te bezoeken. Telkens wanneer gebruik gemaakt wordt van cookies, worden geen persoonsgegevens verzameld behalve mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

GSK verbindt zich ertoe om redelijke middelen aan te wenden om te verzekeren dat uw persoonsgegevens op een gepaste manier worden beschermd, rekening houdend met het gevoelig karakter van de verzamelde gegevens. GSK gebruikt verschillende technologieën en procedures op het vlak van beveiliging, om bij te dragen aan de beveiliging van uw gegevens tegen elk(e) niet-toegelaten toegang, gebruik of openbaarmaking van uw gegevens. Wij slaan bijvoorbeeld de persoonsgegevens die u ons verstrekt op op servers die zich op gecontroleerde plaatsen bevinden en waarvan de toegang beperkt is. De totale beveiliging van de overdracht van gegevens via internet kan jammer genoeg niet worden gegarandeerd. Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet op totale wijze de beveiliging garanderen van de persoonsgegevens die u ons heeft overgemaakt via onze Website en dergelijke overdrachten gebeuren op uw eigen risico. Hoewel wij het verlies, misbruik of wijzigingen van uw gegevens niet kunnen uitsluiten, zullen wij redelijke middelen aanwenden om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen vanaf het moment dat wij uw persoonsgegevens ontvangen hebben.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

GSK zal uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden. In bepaalde omstandigheden verstrekken derden die door ons worden gekozen ondersteuningsdiensten aan GSK met betrekking tot de Website en deze derden kunnen van tijd tot tijd toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om hen toe te laten deze diensten te verstrekken aan GSK. U kunt gerust zijn dat elke (derde) dienstverlener die dergelijke ondersteuningsdiensten verleent, verplicht is, op vraag van GSK, om dezelfde beschermingsstandaarden toe te passen als GSK en de persoonsgegevens niet te gebruiken voor hun eigen doeleinden. In het bijzonder staat GSK haar dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens te gebruiken met het oog op eigen marketing.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen:
indien wij een legitieme reden hebben om aan te nemen dat de overdracht van deze gegevens noodzakelijk is om een persoon die u schade kan veroorzaken of die inbreuk maakt op de rechten, goederen of activiteiten van GSK, andere gebruikers van de Website of elke andere persoon die mogelijks geschaad kan worden, te kunnen identificeren of contacteren of om tegen deze persoon in rechte op te treden;
indien wij van mening zijn dat deze overdracht bij wet vereist is of als antwoord op een verzoek van een gerechtelijke autoriteit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, of van een burgerlijke of administratieve autoriteit in het kader van een burgerrechtelijk of administratief onderzoek;
in het kader van een belangrijke transactie, zoals de verkoop van een productlijn of van een splitsing, fusie, overname, overdracht van activa of in het onwaarschijnlijke geval van faillissement.
De persoonsgegevens die op de Website worden verzameld kunnen overgedragen, opgeslagen en verwerkt worden in België of en elk ander land waarin GSK en de vennootschappen van de GSK groep, onderaannemers of agenten over vestigingen beschikken, met inbegrip van de Verenigde Staten en buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Gelieve eveneens te noteren dat uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden in landen die niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als onder Belgisch recht. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de overdracht, verwerking en opslag van uw persoonsgegevens buiten België en buiten de EER. GSK zal zich ervan verzekeren dat, indien persoonsgegevens overgedragen worden buiten de EER, in landen die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden als onder Belgisch recht, gepaste maatregelen (met inbegrip van contractuele bepalingen) worden genomen met het oog op de bescherming van uw gegevens, en dat uw gegevens verwerkt zullen worden overeenkomstig dit Privacybeleid.
Wat de overdracht van persoonsgegevens binnen de GlaxoSmithKline groep betreft, hebben alle vennootschappen in deze groep, in België en in het buitenland, bindende ondernemingsregels (binding corporate rules) aangenomen. Deze regels laten toe te verzekeren dat de overdracht van persoonsgegevens naar vennootschappen van de GlaxoSmithKline groep die gevestigd zijn in landen buiten de EER die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden als onder Belgisch recht, onder voldoende garanties plaatsvindt. Een samenvatting van deze bindende ondernemingsregels kan geraadpleegd worden door op deze link te klikken. De Belgische vennootschappen van de GlaxoSmithKline groep die deze bindende ondernemingsregels hebben aangenomen zijn de volgende:

  • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals NV; 
  • GlaxoSmithKline Biologicals NV; 
  • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV; 
  • Beecham NV. 

Recht op toegang en verbetering

U heeft het recht om toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die u betreffen en die door ons worden verwerkt. U heeft eveneens het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens up te daten en te verbeteren. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons schriftelijk te contacteren, op het adres onderaan huidig Privacybeleid, mits bewijs wordt voorgelegd van uw identiteit.

Links naar andere websites

Deze Website kan links bevatten naar andere websites van de GlaxoSmithKline groep of van derden, ten dienste van onze gebruikers. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Indien u deze websites bezoekt, aanvaardt u dat GSK niet verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van deze websites. GSK onderzoekt niet en staat niet in voor, en is dus op geen enkele wijze rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk voor, (i) de manier waarop deze websites uw persoonsgegevens verwerken, (ii) de inhoud van deze websites, met inbegrip van (zonder beperkt te zijn tot) alle reclame, producten, goederen of andere ondersteuningen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites en (iii) het gebruik dat andere personen kunnen maken van deze websites.

Gelieve daarom de wettelijke vermeldingen en het privacybeleid van elk van deze websites te consulteren alvorens persoonsgegevens via deze websites te verstrekken.

Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd updaten. Indien de wijzigingen die worden doorgevoerd substantieel zijn, kunnen wij eveneens een aankondiging in die zin op onze Website plaatsen. Wij raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig te consulteren, om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij bijdragen aan de bescherming van de gegevens die wij verzamelen. De voortzetting van uw gebruik van de Website impliceert uw aanvaarding van dit Privacybeleid. De voorzetting van uw gebruik van de Website na een update van dit Privacybeleid, impliceert uw aanvaarding van deze update.
Dit Privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 1 april 2014.

Ons contacteren

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en kunnen naar het volgende adres worden gericht:

Indien uw verzoek GlaxoSmithKline Pharmaceuticals NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV of Beecham NV betreft:
Avenue Pascal 2-4-6
1300 Wavre
België

Indien uw verzoek GlaxoSmithKline Biologicals NV betreft:
Rue de l’Institut 89
1330 Rixensart
Belgique