Ons beleid, codes en standaards

Ethisch gedrag is een prioriteit voor GSK, en wij zetten ons in voor integriteit op alle niveaus. Wij hebben solide nalevingsbeleid en -procedures ontwikkeld voor al onze activiteiten, waaronder de wijze waarop wij onze vertegenwoordigers belonen, de wijze waarop wij onze geneesmiddelen en vaccins op de markt brengen, en de wijze waarop wij met belanghebbenden in contact treden.

Verantwoordelijk ondernemen - Ethiek en waarden

Ethiek en waarden

Voor onze compliance programma’s gelden dezelfde standaarden in al onze businessunits in verschillende landen. Onze Code of Conduct (PDF, 2,4 MB) beschrijft hoe al onze medewerkers onze waarden en gedragslijnen moeten toepassen, en onze Global Code of Practice for Promotion and Customer Interactions (PDF, 214 kB) geldt voor alle werknemers in verkoops- en marketingfuncties en ook voor derden die in naam van GSK optreden.

Wij verwachten van al onze medewerkers en leveranciers dat zij onze waarden naleven. Een verplichte jaarlijkse training zorgt ervoor dat onze mensen onze gedragscode kennen, en we meten hun prestaties niet alleen aan de hand van wat ze leveren, maar ook aan de hand van hoe ze die leveren in lijn met onze waarden.

Alle GSK-werknemers hebben toegang tot klokkenluidersmechanismen die ze kunnen gebruiken om advies in te winnen en vermoedelijke gevallen van wangedrag te melden - indien nodig anoniem.

Anti-omkoping en corruptie

Wij tolereren geen enkele vorm van omkoping of corruptie. Ons Anti-Bribery and Corruption (ABAC) programma omvat risicobeoordelingen, normen en aanvullende opleiding voor mensen die in risicosectoren werken. Voor meer gedetailleerde informatie over onze aanpak van ethisch gedrag en onze prestaties, zie ons internationale jaarverslag.

Werken met derden

De normen die wij van leveranciers verwachten, zijn als beginselen opgenomen in onze internationale Working with Third Parties policy (PDF, 252 kB). Alle derden moeten voldoen aan onze normen tegen omkoping en corruptie en inzake arbeidsrechten en, waar van toepassing, verwachten wij dat zij voldoen aan onze normen inzake kwaliteit, gezondheid en veiligheid en milieu.

Wij hebben een uitgebreid programma voor toezicht op derden ingevoerd om ons risicobeheer in de toeleveringsketen te versterken. Het doel is ervoor te zorgen dat alle derde partijen aan de hand van de beginselen op hun risico's worden beoordeeld en dat contracten zo nodig worden aangepast. Aangezien wij een groot leveranciersbestand hebben, moeten wij onze inspanningen toespitsen op de samenwerking met de leveranciers die het grootste risico lopen om onze normen voor verantwoord ondernemen niet na te leven. Lees meer in ons internationale jaarverslag en onze internationale Modern Slavery Act-verklaring (PDF, 191 kB).

Ons supply chain-team blijft de prestaties van de leveranciers die onze productie ondersteunen beheren en regelmatig beoordelen, met name op het gebied van kwaliteit en ethische, milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeheersystemen (EHS). Na afloop van alle audits stellen we vast welke punten voor verbetering vatbaar zijn, werken we samen met de leveranciers om verbeteringsplannen op te stellen en controleren we of het plan binnen een afgesproken termijn wordt uitgevoerd. Als er een belangrijk punt van zorg wordt vastgesteld, kunnen we onze samenwerking met een bestaande leverancier opschorten of beëindigen, of besluiten om niet met een potentiële nieuwe leverancier te werken.

Onze engagementen met gezondheidsmedewerkers

Wij zijn van mening dat een transparante wetenschappelijke dialoog en betrokkenheid van deskundigen in het belang is van allen die werken aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, de verbetering van de klinische praktijk en de zorg voor patiënten. Dit zijn de principes die ten grondslag liggen aan ons beleid van betrokkenheid met zorgverleners en wij blijven ons volledig inzetten voor deze principes.

Lees meer over hoe wij samenwerken met professionals in de gezondheidszorg.

Verkoop- en marketingpraktijken

Onze verkoop- en marketingmedewerkers en relevante derde partijen moeten zich houden aan onze wereldwijde gedragscode voor promotie en interactie met klanten.

Op onze wereldwijde website vindt u meer informatie over ons incentiveprogramma voor verkoopvertegenwoordigers.