Gebruiksvoorwaarden


Gezondheidszorginformatie

Deze website bevat informatie over medische aandoeningen en de behandelingen daarvan. GSK geeft op geen enkele manier aan dat materiaal op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten het domein van de doelgroep. Degenen die ervoor kiezen om deze website vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en in hoeverre lokale wetten van toepassing zijn. Bovendien, niets van deze website mag opgevat worden als het verstrekken van enige vorm van medisch advies of aanbeveling en dient niet te worden gebruikt als basis voor een beslissing of actie. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd voor specifiek medisch advies.

Aan de inhoud en het bijwerken van deze website is grote zorg besteed, maar sommige informatie kan na verloop van tijd verouderd zijn. Met uitzondering van specifieke vermelding aanvaardt GSK geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie op deze website.

Hyperlinks

Deze website kan u mogelijkerwijs verwijzen naar andere websites op het internet, inclusief de websites van GSK-filialen in andere landen. Zorg ervoor dat u de juridische en privacyverklaringssecties leest van elke GSK-website of website van derden waarnaar u verwezen wordt. GSK beveelt geen informatie of meningen aan van andere websites en aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor content van derden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van het materiaal op deze site zijn eigendom van de GSK-groep van bedrijven, of er is toestemming gegeven om dergelijk materiaal te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Reproductie van de inhoud in welke vorm dan ook is verboden, tenzij in overeenstemming met de volgende machtigingen.

U mag het materiaal op deze website lezen, bekijken, afdrukken, downloaden en kopiëren voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal en de copyrightverklaring "© GSK-groep van bedrijven, alle rechten voorbehouden" opneemt. Tenzij specifiek aangegeven, is geen ander gebruik van het materiaal toegestaan.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder enig intellectueel eigendom (inclusief octrooien, handelsmerken en auteursrechten) van de GSK-groep van bedrijven of een derde partij.

GSK claimt geen eigendom in, noch enige banden met, handelsmerken van derden die op deze website verschijnen. Dergelijke handelsmerken van derden worden alleen gebruikt om de producten en diensten van hun respectieve eigenaren te identificeren. Sponsoring of goedkeuring van GSK mag niet worden afgeleid uit het gebruik van deze merken.

Gebruik van informatie

Communicatie van gebruikers of ander materiaal dat via internet wordt verzonden, op een GSK-website of ergens anders wordt geplaatst (welke verschilt van persoonlijke en/of gezondheidsgerelateerde informatie en onder het privacy beleid van GSK valt) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. GSK heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Het staat GSK vrij om deze informatie te gebruiken voor elk doel dat passend wordt geacht, met inbegrip van reproductie en publicatie, en kan alle ideeën, concepten, know-how of technieken gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, zonder gebruikers te betalen voor het recht om dit te doen.

Privacy

GSK respecteert de privacy van haar websitebezoekers. Raadpleeg het privacybeleid van GSK voor een uitleg van uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie die op deze website wordt bekendgemaakt.

Geen uitnodiging om te onderhandelen

Niets op deze website vormt een uitnodiging of aanbod om te beleggen of te handelen in de effecten of ADR's van GSK. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van alle prognoses, meningen of verwachtingen die op deze website worden uitgedrukt, en de prestaties in het verleden van de prijs van effecten mogen niet worden gebruikt als leidraad voor toekomstige prestaties.

Terug naar boven

Licentieovereenkomst / gebruiksvoorwaarden voor mobiele toepassingen van GSK

De volgende Licentieovereenkomst/Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de GlaxoSmithKline-toepassing. Door op de knop "Akkoord" te klikken, stemt u in met de Licentieovereenkomst/Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, krijgt u geen toegang tot de toepassing. Selecteer Annuleren om de toepassing af te sluiten indien u niet akkoord gaat.

Disclaimer

Deze applicatie is ontwikkeld als een dienst van GlaxoSmithKline. Zoals elke andere dienst, kan de informatie in deze toepassing na verloop van tijd verouderd zijn, ondanks onze inspanningen. GlaxoSmithKline is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid of het gebruik van, noch voor het bijwerken van de informatie in deze applicatie. GlaxoSmithKline is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor persoonlijk letsel of verloren gegevens, in verband met uw gebruik van de toepassing. Dit materiaal wordt geleverd "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-BESTRIJDING VAN GEVAREN.

Medische informatie

De inhoud van deze applicatie mag niet worden opgevat als het geven van advies of het doen van een aanbeveling en er mag niet op worden vertrouwd als basis voor een beslissing of actie. Het is belangrijk dat u uitsluitend vertrouwt op het advies van een professional in de gezondheidszorg om u te adviseren over uw specifieke situatie.

Melding van bijwerkingen

Als u een bijwerking wilt melden voor het product waarop deze aanvraag betrekking heeft -- of voor een ander product van GlaxoSmithKline -- neem dan contact met ons op via dit formulier.

Kosten voor toegang en service

Om toegang te krijgen tot deze toepassing en deze te gebruiken, moet u mogelijk toegang krijgen tot het internet via apparaten die toegang bieden tot op het internet gebaseerde inhoud en moet u eventuele servicekosten betalen die aan deze toegang verbonden zijn.

Toestemming voor gegevensverzameling en -gebruik

U stemt ermee in dat GlaxoSmithKline gegevens met betrekking tot uw apparaat, besturingssysteem en toepassing mag verzamelen en gebruiken die periodiek worden verzameld om de distributie van software-updates en andere communicatie met betrekking tot de toepassing (indien van toepassing) te vergemakkelijken. GlaxoSmithKline kan deze informatie gebruiken voor continue verbetering van de applicatie.

Beveiliging van persoonlijke informatie op uw mobiele apparaat

U gaat ermee akkoord dat deze applicatie persoonlijke informatie over u kan verzamelen. Uw persoonlijke informatie zal worden gebruikt om de applicatie te laten functioneren zoals bedoeld. Indien u ervoor kiest om uw volledige naam of andere informatie die u direct identificeert vast te leggen, raden wij u aan om uw mobiele apparaat bij het opstarten te beveiligen met een wachtwoord om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie door GSK

U gaat ermee akkoord dat GlaxoSmithKline persoonlijke informatie over u kan verzamelen. Voordat u enige informatie verstrekt, dient u zich ervan bewust te zijn hoe deze zal worden gebruikt. Uw persoonlijke informatie zal worden gebruikt om de GlaxoSmithKline-toepassing te laten functioneren zoals bedoeld. Voordat u informatie verstrekt, dient u zich ervan bewust te zijn hoe deze zal worden gebruikt. We zullen uw informatie gebruiken om de GlaxoSmithKline-toepassing te laten functioneren zoals bedoeld en om u nuttige informatie over aandoeningen en verwante behandelingen, producten en diensten te mailen (en e-mailen), en voor marketing- en informatiedoeleinden. We kunnen deze informatie ook delen met onze filialen en dochterondernemingen, evenals met bevoegde onafhankelijke derden die ons kunnen helpen bij het verzamelen en verwerken van informatie. De informatie die u verstrekt kan worden doorgegeven aan andere landen die mogelijk geen wetten hebben ter bescherming van persoonlijke informatie die gelijkwaardig zijn aan die van u. Door uw informatie te verstrekken, stemt u in met de bovenstaande verzameling, het gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke informatie. Als u vragen hebt of van onze mailinglijst geschrapt wilt worden, neem dan contact op met ons plaatselijke filiaal in uw land.

Voor meer informatie over onze wereldwijde privacypraktijken, gelieve onze privacyverklaring te raadplegen.

Licentieverlening

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent GlaxoSmithKline u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de toepassing. U mag de toepassing niet verhuren, leasen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, onderwerpen aan reverse engineering, demonteren, wijzigen of overdragen. U mag de applicatie niet downloaden in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Ondersteuning

GlaxoSmithKline is niet verplicht om technische ondersteuning of onderhoud voor deze toepassing te leveren. Deze toepassing wordt verstrekt op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. GlaxoSmithKline garandeert niet dat de toepassing aan uw vereisten zal voldoen of dat het gebruik van de toepassing ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Beëindiging

Deze licentie is van kracht tot ze door u of GlaxoSmithKline wordt beëindigd, wat op elk ogenblik kan gebeuren. Bij beëindiging mag deze toepassing niet worden gebruikt en moeten alle kopieën permanent worden verwijderd.

 

Terug naar boven

Licentieovereenkomst / gebruiksvoorwarden voor mobiele toepassingen van GSK 

De volgende Licentieovereenkomst/Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de GlaxoSmithKline-toepassing. Door op de knop "Akkoord" te klikken, stemt u in met de Licentieovereenkomst/Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, krijgt u geen toegang tot de toepassing. Selecteer Annuleren om de toepassing af te sluiten indien u niet akkoord gaat.

Disclaimer

Deze applicatie is ontwikkeld als een dienst van GlaxoSmithKline. Zoals elke andere dienst, kan de informatie in deze toepassing na verloop van tijd verouderd zijn, ondanks onze inspanningen. GlaxoSmithKline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid of het gebruik van, noch enige aansprakelijkheid voor het bijwerken van de informatie in deze applicatie. GlaxoSmithKline is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor persoonlijk letsel of verloren gegevens, in verband met uw gebruik van de toepassing. Dit materiaal wordt geleverd "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-BESTRIJDING VAN GEVAREN.

Medische informatie

De inhoud van deze applicatie mag niet worden opgevat als het geven van advies of het doen van een aanbeveling en er mag niet op worden vertrouwd als basis voor een beslissing of actie. Het is belangrijk dat u uitsluitend vertrouwt op het advies van een professional in de gezondheidszorg om u te adviseren over uw specifieke situatie.

Melding van bijwerkingen

Als u een bijwerking wilt melden voor het product waarop deze aanvraag betrekking heeft -- of voor een ander product van GlaxoSmithKline - neem dan contact met ons op via dit formulier.

Kosten voor toegang en service

Om toegang te krijgen tot deze toepassing en deze te gebruiken, moet u mogelijk toegang krijgen tot het internet via apparaten die toegang bieden tot op het internet gebaseerde inhoud en moet u eventuele servicekosten betalen die aan deze toegang verbonden zijn.

Toestemming voor gegevensverzameling en -gebruik

U stemt ermee in dat GlaxoSmithKline gegevens met betrekking tot uw apparaat, besturingssysteem en toepassing mag verzamelen en gebruiken die periodiek worden verzameld om de distributie van software-updates en andere communicatie met betrekking tot de toepassing (indien van toepassing) te vergemakkelijken. GlaxoSmithKline kan deze informatie gebruiken voor continue verbetering van de applicatie.

Beveiliging van persoonlijke informatie op uw mobiele apparaat

U gaat ermee akkoord dat deze applicatie persoonlijke informatie over u kan verzamelen. Uw persoonlijke informatie zal worden gebruikt om de applicatie te laten functioneren zoals bedoeld. Indien u ervoor kiest om uw volledige naam of andere informatie die u direct identificeert vast te leggen, raden wij u aan om uw mobiele apparaat bij het opstarten te beveiligen met een wachtwoord om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Voor meer informatie over onze globale privacy praktijken, gelieve onze privacy verklaring te raadplegen.

Licentieverlening

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent GlaxoSmithKline u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de applicatie. U mag de toepassing niet verhuren, leasen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, onderwerpen aan reverse engineering, demonteren, wijzigen of overdragen. U mag de applicatie niet downloaden in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Ondersteuning

GlaxoSmithKline is niet verplicht om technische ondersteuning of onderhoud voor deze toepassing te leveren. Deze toepassing wordt verstrekt op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. GlaxoSmithKline garandeert niet dat de toepassing aan uw vereisten zal voldoen of dat het gebruik van de toepassing ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Beëindiging

Deze licentie is van kracht tot ze door u of GlaxoSmithKline wordt beëindigd, wat op elk ogenblik kan gebeuren. Bij beëindiging mag deze toepassing niet worden gebruikt en moeten alle kopieën permanent worden verwijderd.

 

Terug naar boven