Skip to Content Skip to Search

Samenwerking met gezondheidswerkers

Interactie met gezondheidswerkers

Al vele jaren proberen wij te laten zien dat wanneer wij met een arts, verpleegkundige of andere voorschrijver spreken, het belang van de patiënt altijd op de eerste plaats komt. Wij begrijpen dat onze rol om professionals in de gezondheidszorg ("Health Care Professionals"; HCP's) te voorzien van nieuwe gegevens en informatie over onze geneesmiddelen, duidelijk en zonder enige perceptie van belangenvermenging moet worden uitgevoerd. Wij zijn van mening dat een transparante wetenschappelijke dialoog en betrokkenheid van deskundigen in het belang is van allen die werken aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, de verbetering van de klinische praktijk en de zorg voor patiënten. Dit zijn de principes die ten grondslag liggen aan ons beleid van betrokkenheid met HCP's en wij blijven ons volledig inzetten voor deze principes.

Voor meer informatie over het wereldwijde beleid van GSK, zie onze code on HCP engagement (PDF, 214 kB).

Samenwerken aan klinische proeven en onderzoek

HCP's helpen ons bij het identificeren van potentiële vrijwilligers voor klinische studies, het toedienen van het experimentele geneesmiddel of vaccin aan patiënten, en het monitoren van de resultaten. Dit unieke medische inzicht en deze kennis zijn van vitaal belang voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Wij hebben een strikt beleid voor al onze werkzaamheden met HCP's. Deze stellen dat:

  • alle onderzoekers van klinische studies uitsluitend worden geselecteerd op hun kwalificaties om klinisch onderzoek van goede kwaliteit uit te voeren
  • hun geschiedenis van het al dan niet gebruiken van GSK-producten niet in aanmerking mag worden genomen bij de beslissing om hen al dan niet als onderzoekers voor klinische proeven te selecteren
  • er geen betalingen worden aangeboden of gedaan om hun oordeel over het al dan niet opnemen of behouden van een patiënt in een klinische studie te beïnvloeden
  • geschenken niet zijn toegestaan aan gezondheidswerkers die betrokken zijn bij onderzoeksprojecten voor GSK
  • alle betalingen aan HCP's contractueel moeten worden vastgelegd
  • elke betaling de eerlijke marktwaarde voor het verrichte werk en de verleende diensten moet weerspiegelen.

Wij hebben ons er ook toe verbonden om de onderzoeksbetalingen die worden gedaan aan professionals in de gezondheidszorg en aan hun instellingen voor het uitvoeren van klinisch onderzoek, openbaar te maken.

Transparantie wat betreft betalingen aan HCP's

Wij erkennen het belang van meer transparantie en van het centraal stellen van de patiënt bij elke beslissing die wij nemen. Wij blijven ons inzetten voor de openbaarmaking van de betalingen die wij aan HCP's doen en zijn van plan om onze rapportage van betalingen aan individuele HCP's uit te breiden.

Sinds 2019 rapporteren we, waar dat wettelijk is toegestaan, betalingen op individueel niveau aan HCP's voor het bijwonen van educatieve bijeenkomsten en voor het verlenen van diensten, zoals spreken op evenementen of deelnemen aan adviesraden. Waar bekendmaking op individueel niveau niet wettelijk is toegestaan, zullen we geaggregeerde betalingen blijven rapporteren.